Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Sri Vallipura Alvar Swamy Kovil
The place name Valli or Vali is a Ramayana name, and it is also a clear toponymic from "Valli", or "sand" in Tamil and Sinhala. The Vishnu temple here was constructed around the 13th century. Tamil Buddhist and Hindu cults co-existed easily, even when the rulers did not, and hence a Vaisnava tradition may have existed in early times as well. The deity of the temple is called Vallipura Azhvar. Azhvar names are common in Vaishnavite tradition.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Sri Vallipura Alvar Swamy Kovil
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters