Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Selva Sannithy Kovil
Selva Sannithy, known as North-Kathirgamam, is situated in Thodaimanaru, which is at the northern tip of the Jaffna Peninsula and was a sea port once. It is believed that the Lord Murugan himself has shown the place for his abode in Thondaimanaru and the Vel in the sanctum sanctorum was given by him to a devout devotee. Also, there is a belief that the Lord Murugan travels from the here to Kathirgamam for the annual festival. Poojas are performed in Sannithy in a tradition similar to Kathirgamam.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Selva Sannithy Kovil
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters