Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Jaffna Hindu College
Jaffna Hindu College is one of the leading schools for boys in Jaffna. It's located in Vannarpannai, in the Valikamam region, along the KKS Road and College Road. It is a Public-National Grade 1 boys’ school founded in 1886. The college has classes from grade 1 to grade 13 with over 100 teaching staff for over 2300 students. The college motto “learn thoroughly whatever you may learn, let your conduct be worthy of your learning” and its flag colour is blue and white.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Jaffna Hindu College
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters