Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Kondavil Agricultural Land
Kondavil, a beautiful village, 4 km North of Jaffna city is endowed with nature's gift of rich red soil. Once agriculture was booming in Kondavil and consists mostly of farmers. Tobacco, onion, Potatoes, and chilly are the main cultivars of Kondavil. The villagers wake up before dawn to start work in their farmland. The village can be approached via both KKS and Palaly roads. The main bus depot of Jaffna district is also located in Kondavil.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Kondavil Agricultural Land
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters