Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Manipay Maruthady Vinayakar Temple
Manipay Maruthadi Vinayakar temple is one of the popular temples for Vinayakar in Jaffna. Maruthadi Vinayakar is situated along the Jaffna-Manipay-Karainagar road, and in front of Manipay American Mission church and Green Memorial Hospital. It has a legend that pre-dates to Tamil Kingdom of Jaffna. The annual festival is celebrated in April and the Chariot festival, which is annually celebrated on the Tamil New Year day, is very popular among the devotees. The temple is being renovated now.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Manipay Maruthady Vinayakar Temple
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters