Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Jaffna Railway Station
Jaffna Railway Station was one of the busiest stations and the second largest station in Sri Lanka one time. It’s the main railway station in the Jaffna district for the Northern Line linking Jaffna with other regions. The railway station was opened in 1902. The architecture of the station was unique to Jaffna. The station was abandoned with the stoppage of Northern Line in 1990, and it suffered heavy damages due to the civil war. The reconstruction of the station is expected to be completed in 2013.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Jaffna Railway Station
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters