Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Manipay Hindu College
Manipay Hindu College is one of the popular schools in Sandilipay division, in the Valikamam region. It's located in Manipay, along the Sangarapillai Road, off Manipay - Annaicoddai Road. It is an Assisted Private (Non-Fee Paying) Grade 1 boy’s school founded by Mr. W. Sangarapillai in July 1910. The college has classes from grade 1 to grade 13 with over 900 in the student roll. The college motto is “For God and Country” and its flag colour is blue and red.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Manipay Hindu College
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters