Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Kondavil Bus Depot
Kondavil bus depot is the main SLTB (Sri Lanka Transport Board) bus depot of the Jaffna district. It is located along the Jaffna-Palaly road, and around 1 km from Kondavil East junction towards Urumpirai. The depot provides the vital public transport service for the Jaffna populace.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Kondavil Bus Depot
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters