Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Nanthavil Amman Temple
The Katpulaththu Manonmany Ambal kovil, which is popularly known as Nanthavil Amman kovil is situated along the Jaffna – KKS rail path in Nanthavil, Kokuvil East, and it is just a stone throw away from Kokuvil railway station. The temple was built in 1743. The annual festival is celebrated for ten days in June. Panguni Thingal is also celebrated grandiosely in this temple.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Nanthavil Amman Temple
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters