Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Neervely Kanthaswamy Kovil
Neervely Kanthaswamy Kovil is situated in the south part of Neervely, and it was also known as Velkottam. The temple was built in 1852 by two brothers, Kanthainar and Nallainar. The legend is that the Vel enshrined in the temple was given by lord Muruga to his devotee Kanthainar while on a pilgrimage to Kathirgamam on foot. Kadambam is the sacred tree of the temple. The annual festival is for 19 days in April, and the festival dates are decided such that the water cutting festival falls on Chithra Powrnami day.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Neervely Kanthaswamy Kovil
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters