Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Chunnakam Shri Kathiramalai Sivan
Chunnakam Sri Kathiramalai Sivan Kovil is situated in Kathirthalai, a hilly terrain in Chunnakam, and located along the Puthur - Kantharodai road. According to the history, the Sivan temple was built by King Ukira Rajasinkan, the Tamil King of Kantharodai and who was married to the horse-like faced Chola Princess Maruthapraveekavalli. The presiding deity in the sanctum sanctorum is the Lord Ponambalavanar.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Chunnakam Shri Kathiramalai Sivan
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters