Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Mahajana College Tellippalai
Mahajana College Tellipalai was founded in 1910 by a scholar Mr. T.A Thuraiappahpillai in a small place, to meet the educational needs of the Hindu Children in Tellipalai and the surroundings. It was shifted in 1912 to the current location, which is along the Vallai-Tellippalai-Araly Road. It is a Public-Provincial Grade 1 mixed school with classes from grade 1 to grade 13. The college motto is “Know Thy Self” and its flag colour is maroon and white.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Mahajana College Tellippalai
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters