Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Chavakachcheri Hindu College
Chavakachcheri Hindu College is one of the leading schools in the Thenmaradchy region. It's located in Changaththanai, in Chavakachcheri, along the Kandy-Jaffna highway. It is a Public-National Grade 1 mixed school founded in 1904. The college has classes from grade 1 to grade 13 with over 90 teaching staff for over 2150 students. The college motto is “நலமே நாடுக” and its flag colour is blue and yellow.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Chavakachcheri Hindu College
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters