Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Kantharodai Archeological Excavation
Kantharodai has a monument of the Tamil Buddhist civilization in Jaffna one time. It is located about 10km north of Jaffna town, and 2km west of Chunnakam. It has a cluster of twenty miniature dagobas, ranging in height from one to three meters. The dagobas have no resemblance in architecture with other Buddhist religious sites in Sri Lanka. It is believed that these are votive dagobas, and some believe that these are the shrines of the Tamil Buddhist monks. The site is reserved as an archeological site.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Kantharodai Archeological Excavation
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters