Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Keerimalai Theertham
Keerimail Theerththam is the holy water of Naguleswaram temple, which is one of the five pre-historic Eeswarams in Sri Lanka. The theertham is believed to have curative values and there are many legends about its curative power. In Keerimalai, the fresh, mineral water from the springs mix with the brackish sea water, and this is referred in legends as the union of powers Sivan and Sakthi. Hindus visit Keerimalai shrine on Aadi amavaasai to perform ablutions and offer prayers to the dead souls.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Keerimalai Theertham
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters