Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Casuarina Beach
Casuarina beach is said to be the best beach in the Jaffna Peninsula. It is in Karainagar, which is about 20 kilometres from Jaffna. Casuarina trees line up along the beach; thus it got the name Casuarina Beach. The beach is popular for its soft sand and gentle waves; you can walk deep in to the sea for miles in the calm, shallow water and soft sand underneath like a carpet. It’s an ideal place for bathing and to relax under the shades of the Casuarina trees.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Casuarina Beach
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters