Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Jaffna Public Library
The Jaffna Public Library, which had begun as a private collection in 1934, came to be one of the biggest and finest library in Southeast Asia in 1960-70s and until it was burnt on 31 May 1981 by hooligans. The library had around 97,000 volumes of books and rare and important Ola (palm leave) manuscripts. These included works of famous scholar Ananda Coomaraswamy and eminent intellectual Professor Issac Thambiah. The library was a place of historic and symbolic importance to the Tamil people.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Jaffna Public Library
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters