Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Tellipalai Union College
Tellipalai Union College is a mixed school in the Valikaamam region, in the Jaffna district. It's located in Tellipalai, along the corner of K.K.S Road and Vallai-Tellipalai-Araly Road. It is a Public-Provincial Grade 1 mixed school founded in 1816 by American missionaries. The school has classes from grade 1 to grade 13 with 50+ teaching staff for over 800 students. Classes are conducted in Tamil medium. Its flag colour is maroon and white.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Tellipalai Union College
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters