Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Kokuvil Hindu College
Kokuvil Hindu College is a mixed Hindu school in Jaffna. It's located in Kokuvil East, along the K.K.S Road. It is a Public-Provincial Grade 1 mixed school founded in 1910. The school has classes from grade 1 to grade 13 with over 85 teaching staff for over 2200 students. Classes are conducted in both Tamil and English medium. Its flag colour is red and white. The college motto is “கற்றதொழுகு (Practice what you learnt).”
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Kokuvil Hindu College
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters