Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Hartley College
Hartley College is one of the leading schools for boys in Point Pedro, in the Vadamaradchi region. It's located in the centre of Point Pedro, along the College Road. It is a Private-Christian Grade 1 boys’ school founded in 1838. The college has classes from grade 1 to grade 13 with over 75 teaching staff for over 1500 students. Classes are conducted in both Tamil and English medium. The college motto is “Flat lux (Let there be light).” Its flag colour is blue and gold.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Hartley College
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters