Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Chundikuli Girls College
Chundikuli Girls’ College is one of the leading schools for girls in Jaffna. It's located in Chundikuli junction, along the Columbuthurai Road. It is a Private-Christian Grade 1 girls’ school founded in 1896. The college has classes from grade 1 to grade 13 with over 75 teaching staff for over 1500 students. Classes are conducted in both Tamil and English medium. The college motto is “Forward.” Its flag colour is red and black.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Chundikuli Girls College
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters