Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Tellipalai Sri Durga Devi Temple
Tellipalai Sri Durgadevi Temple, which started in a small hut under a mahua tree by a devout devotee called Kathirgamar, has become one of the most popular Sakthi Peedas in Jaffna today. It's located off KKS Road in Ulukudaipathi, in Tellipalai. It has a history of over 300 years. The presiding deity of the temple in the sanctum sanctorum is Mahisasuravardhani. The annual festival is of 10 days duration during August-September.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Tellipalai Sri Durga Devi Temple
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters